Skontaktuj się

Nasi specjaliści przekażą informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

71 773 30 08

biuro@soltum.pl

Windykacja należności z obligacji korporacyjnych


Windykacja należności z obligacji korporacyjnych to nic innego, jak odzyskiwanie należnych pieniędzy z papierów wartościowych, które nie są już obsługiwane przez emitentów. Warto jednak pamiętać, że stosunek prawny, jaki łączy obligatariusza i emitenta jest trwały, dlatego też możliwe jest wysuwanie roszczeń finansowych, zarówno na drodze polubownej, jak i sądowej. Podmiot emitujący obligacje staje się bowiem dłużnikiem osoby, która te papiery nabyła. Jak wygląda windykacja należności z obligacji korporacyjnych?

Należy zacząć od wyjaśnienia, w jakim przypadku warto rozpocząć procedurę egzekucyjną. Najczęstszym powodem jest zaprzestanie przez emitenta wypłacania odsetek czy też uchybienie warunkom ustalonym na wstępnym etapie emisji, związanym choćby z wykupem obligacji. Sytuacja taka stawia obligatariusza przed ryzykiem utraty wszystkich zainwestowanych pieniędzy, dlatego też niezwłocznie należy podjąć czynności windykacyjne.


Windykacja należności z obligacji korporacyjnych – etap polubowny

Jeśli windykacja należności z obligacji korporacyjnych jest jedynym sposobem na odzyskanie zainwestowanych pieniędzy, warto rozpocząć współpracę z profesjonalną kancelarią, która zajmie się realizacją tego procesu. Pierwszym etapem jest próba polubownego załatwienia sprawy, czyli podjęcie rozmów i negocjacji z emitentem, których celem jest wykup obligacji po cenie nominalnej wraz z należnymi odsetkami.

Z uwagi na skomplikowany charakter problematyki związanej z windykacją należności z obligacji korporacyjnych, interesy obligatariusza powinien reprezentować prawnik. Ma to ogromne znaczenie w przypadku, w którym emitent odmawia współpracy, a tym samym nie realizuje nałożonych na niego obowiązków. Wówczas, w imieniu swojego klienta, kancelaria rozpocznie proces odzyskiwania należności na drodze sądowej.


Windykacja należności z obligacji korporacyjnych – etap sądowy

Warto pamiętać, że wspomniany wcześniej stosunek prawny, łączący emitenta i obligatariusza, jest swoistą umową. Strony zobowiązały się w niej do wykonania określonych czynności. W przypadku podmiotu kupującego, obowiązkiem jest zapłata za papiery wartościowe określonej kwoty, natomiast emitent musi – w odpowiednim czasie – wykupić obligacje, zwracając nabywcy wartość nominalną, powiększoną o odsetki.

W przypadku niewykonania obowiązków przez emitenta oraz braku porozumienia z nim – należy wnieść sprawę do sądu. Postępowanie jest niezwykle istotnym elementem procesu windykacji należności z obligacji korporacyjnych. Prawnicy, reprezentujący klienta, gromadzą niezbędny materiał dowodowy, który będzie podstawą do wydania orzeczenia przez właściwy sąd. Dlaczego orzeczenie jest tak ważne? Prawomocny wyrok otwiera bowiem obligatariuszom możliwość dochodzenia należności na drodze egzekucyjnej.

Jak widać, windykacja należności z obligacji korporacyjnych jest procesem co najmniej dwuetapowym. Aby odzyskać należne pieniądze, warto skorzystać z fachowego wsparcia. Kancelaria Soltum zajmuje się windykacją należności z obligacji korporacyjnych, zapewniając swoim klientom profesjonalną reprezentację zarówno na etapie polubownym, sądowym, jak i egzekucyjnym. Dzięki pomocy prawnika proces odzyskiwania zainwestowanych kwot będzie znacznie szybszy, co ma ogromne znaczenie dla każdego obligatariusza.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści przekażą wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą rozpocząć współpracę.

Skontaktuj się

Dnia 29.01.2024r. zmienił się adres siedziby Soltum sp. z o.o.

Aktulany adres to ul. Jaworska 11 53-612 Wrocław.